VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN VOP) PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY CITYPATROL, PROVOZOVANÉ SPOLEČNOSTI CITYPATROL S.R.O., SÍDLEM LOUCKÁ 3056/30, 671 81 ZNOJMO, IČ 058 00 986

Definice

I.1 PROVOZOVATELEM se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí společnost CITYPATROL s.r.o., se sídlem Loucká 3056/30, Znojmo 67181, IČO: 05800986, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 98091, která provozuje mobilní aplikaci s názvem CityPatrol. Provozovatel není v současnosti registrován jako plátce DPH.

I.2 UŽIVATELEM se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jakákoliv osoba, jež si dobrovolně nainstaluje mobilní aplikaci CityPatrol do svého mobilního či jiného zařízení.

I.3 OBĚTÍ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí UŽIVATEL, jenž odešle UŽIVATELŮM výzvu k pomoci, jelikož se necítí bezpečně.

I.4 ZACHRÁNCEM se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí UŽIVATEL, který přijme výzvu OBĚTI.

I.5 APLIKACÍ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí mobilní aplikace s názvem CityPatrol.

I.6 LICENCÍ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí nevýhradní licence k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

I.7 SMLOUVOU se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí smlouva uzavřená mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

I.8 UŽIVATELSKÝM ÚČTEM se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí neveřejná část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů a potvrzení.

I.9 PŘIHLAŠOVACÍMI ÚDAJI se pro účely této Aplikace rozumí unikátní kombinace přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace.

I.10 DOPORUČITELEM se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí již registrovaný Uživatel.

Uzavření smlouvy o užívání Aplikace

II.1 Zobrazení tlačítek s názvem "Available on Appstore" a „Get it on Google Play‟ je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

II.2 Kliknutí Uživatele na libovolné z výše uvedených tlačítek dle čl. II.1 VOP je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je Smlouva uzavřena.

II.3 Kliknutím na libovolné z výše uvedených tlačítek dle čl. II.1 VOP Uživatel rovněž vyjadřuje souhlas s těmito VOP; o tom se Provozovatel zavazuje informovat Uživatele v uživatelském prostředí Aplikace.

II.4 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

III. Registrace

III.1 Aplikaci je možno užívat pouze na základě registrace. Smyslem registrování Uživatelů je nutnost zabránění zneužívání Aplikace a zasílání neopodstatněných Výzev k záchraně.

III.2 Pro registraci Aplikace potřebuje Uživatel kód Doporučitele (vygenerovaný kód již registrovaným = ověřeným Uživatelem), nebo v registračním formuláři přímo v Aplikaci zašle fotografii obličeje s dokladem totožnosti Provozovateli, který na základě této identifikace rozhodne, zda jeho registrace bude schválena nebo odmítnuta. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci jakékoli Uživatele, a to i bez udání důvodu.

IV. Rozsah služeb

IV.1 Aplikace slouží k okamžitému kontaktování ostatních Uživatelů, kteří jsou ochotni pomoci v situaci, kdy se Uživatel necítí bezpečně, nebo v situaci, kdy lze mít důvodně za to, že zde existuje reálné nebezpečí, kterému je Uživatel vystaven.

IV.2 Pokud Uživatel Aplikace stiskne tlačítko ODESLAT VÝZVU, pak je mu v Aplikaci přiřazen status OBĚTI a je zjištěna jeho přesná poloha a zaslána notifikace ostatním Uživatelů Aplikace v okolí cca do 5 km, že Oběť potřebuje jejich pomoc. Provozovatel upozorňuje, že rádius se může měnit v závislosti na okolí, popřípadě počtu Uživatelů v okolí. Přijme-li Uživatel výzvu Oběti, je mu v Aplikaci přiřazen status Zachránce a současně je mu znázorněna nejrychlejší trasa k Oběti. Zachránců, kteří přijmou Výzvu Oběti, může být více.

IV.3 Odeslání výzvy je prováděno datovým přenosem či formou SMS zprávy. Datové spojení či odesílání SMS zprávy je účtováno dle mobilního tarifu Uživatele a může být pro každého Uživatele odlišné.

IV.4 Pokud dojde k setkání Zachránce a Oběti, objeví se Zachránci v Aplikaci formulář ke zhodnocení Výzvy s možnostmi: „našel Oběť“, „nenašel Oběť“, „adekvátní Výzva“, „neadekvátní Výzva“. Po vyplnění tohoto formuláře Zachráncem se objeví zhodnocení výzvy v Aplikaci i Oběti v podobě: „Byla záchrana úspěšná? ANO/NE“. Uživatel bere na vědomí, že toto hodnocení nemusí odpovídat skutečnosti a může být měněno a hodnoceno ze strany Provozovatele.

IV.5 Uživatel bere na vědomí, že odesláním Výzvy sděluje ostatním Uživatelům svoji přesnou a aktualizovanou zeměpisnou polohu, pohlaví, a věk a další informace potřebné pro kontakt ostatních Uživatelů a bere na sebe riziko možného zneužití těchto údajů ze strany jiných Uživatelů, kdy s tímto poskytuje svůj výslovný souhlas. Do doby odeslání Výzvy je Uživatel na mapě ostatním Uživatelům znázorněn zcela anonymně.

V. Cena licence

V.1 Provozovatel si vyhrazuje právo zprovoznit všechny funkce aplikace pouze pro registrované Uživatele, a to po zaplacení odměny za poskytnutí Licence.

V.2 Cena roční licence k užívání Aplikace Citypatrol je 99,- bez DPH za Uživatele. V případě, že se Provozovatel stane plátcem DPH, bude cena roční licence navýšena o DPH v zákonné výši.

V.3 Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že smlouva o poskytnutí licence k užívání Aplikace se automaticky prodlužuje o jeden kalendářní rok, pokud zákazník uhradí poplatek za licenci dle aktuálního ceníku zveřejněného jak v Aplikaci, tak na internetových stránkách Provozovatele www.citypatrol.cz, nejpozději poslední den trvání smlouvy. V případě, že nedojde tímto postupem k prodloužení smlouvy, bude Smlouva považována za ukončenou a profil Uživatele bude Provozovatelem zablokován.

VI. Pravidla užívání Aplikace

VI.1 Aplikace CityPatrol je založena pouze na dobrovolné vůli Uživatelů, kteří jsou ochotni pomoci dle svých schopností a možností. Žádný z Uživatelů aplikace se právně nezavazuje k povinnosti pomoci ostatním uživatelům a neplynou pro něj žádné právní závazky v případě, pokud se mu pomoc nepodaří. Tímto současně Provozovatel upozorňuje Uživatele na jeho povinnosti dle zákonných ustanovení o neposkytnutí pomoci.

VI.2 Uživatel se zavazuje, že se bude při užívání aplikace chovat tak, aby mohl být naplněn cíl této aplikace, tedy vzájemná pomoc jejich Uživatelů a nebude Aplikaci zneužívat pro jiné účely, zejména osobní, reklamní, obchodní a marketingové.

VI. 3 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat v souladu s právním řádem České republiky. Uživatel se zavazuje, že nebude užívat Aplikaci způsobem, který negativně ovlivňuje úspěšnost poskytované služby a poškozuje pověst Aplikace, co se týče potenciálu úspěšnosti služby, nebude zneužívat Aplikaci vyvoláním tzv. nouzové Výzvy bez pocitu ohrožení, nebude předávat uživatelská jména osob a hesla třetím osobám nebo je využívat společně se třetími osobami.

VI.4 Uživatel bere na vědomí, že aplikace CityPatrol není náhradou za Policii České republiky, Záchranou zdravotní službu, Hasičský záchranný sbor, tísňové linky 112, 158, 155 nebo jinou státní nebo obecní složku jako např. celní správa, městská policie apod., dále jen „záchranné složky“. V případě ohrožení života či majetku je Uživatel nejprve povinen kontaktovat výše uvedené záchranné složky. Uživatel bere dále na vědomí, že na Výzvu o pomoc nemusí žádný z ostatních Uživatelů reagovat, a tedy není oprávněn požadovat případnou kompenzaci za neposkytnutí pomoci po Provozovateli.

VI.5 Oběť bere na vědomí, že úspěch záchrany je nejistý, jelikož je ovlivněn mnoha faktory, a že vinou technických závad nemusí ke spojení se zachráncem vůbec dojít.

VI.6 Provozovatel neodpovídá za jakékoli jednání a smýšlení Uživatelů a případné protiprávní jednání Uživatelů Aplikace.

VI.7 Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou jednotlivými Uživateli při užití Aplikace nebo jednání s jejím užitím související.

VI.8 Provozovatel neodpovídá za jakékoliv výpadky Aplikace, výpadky mobilní sítě či technické potíže, které můžou nastat během užívání Aplikace a způsobí její dočasnou nefunkčnost. Provozovatel rovněž neodpovídá za výpadky a problémy spojené s Appstore a Google play.

VI.9 Provozovateli neplynou žádné právní povinnosti ani závazky vůči Uživatelům, popř. ostatním osobám, které s Aplikací CityPatrol přijdou do styku v souvislosti s jejím užitím.

VI.10 Provozovatel je povinen zablokovat či vymazat Uživatele v případě, kdy se dozví, že Uživatelem poskytnuté údaje nejsou správné. Za nesprávné údaje poskytnuté Uživatelem však Poskytovatel nenese odpovědnost ani záruku a nemá odpovědnost za škodu, která by v důsledku využití poskytnutých nesprávných údajů vznikla jinému Uživateli.

VI.11 Provozovatel neodpovídá za omezení funkčnosti Aplikace vyvolanou technologickými nedostatky a zastaralostí Uživatelem používaného mobilního telefonu či verzí operačního systému telefonu.

VI.12 Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit užívání Aplikace Uživateli a zrušit jeho profil, a to bez udání důvodu, pokud takto Provozovatel učiní, má Uživatel právo na vrácení poměrné části ceny licence za Aplikaci.

VI.13 Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit užívání Aplikace Uživateli a zrušit jeho profil, a to bez udání důvodu, jestliže Uživatele poruší podmínky pro užívání Aplikace, či ji zneužije ke svému osobnímu obohacení či ke spáchání trestného činu nebo přestupku. V případě naplnění podmínek dle tohoto bodu pak Uživatel nemá právo na náhradu jakýchkoli nákladů ani na vrácení ceny za poskytnutí licence k Aplikaci.

VI.14 Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně znepřístupnit Uživatelský účet uživateli

VI.15 Provozovatel může kdykoliv měnit vzhled a systém Aplikace i tyto obchodní podmínky, kdy na změnu obchodních podmínek je povinen upozornit Uživatele a upozornit ho na možnost od smlouvy odstoupit.

VI.16 Uživatel není oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.

VII. Odstoupení od Smlouvy

VII.1 Uživatel má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodů písemnou formou, tedy např. emailem nebo dopisem. Počátkem běhu lhůty je okamžik uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy je včasné, pokud je nejpozději poslední den lhůty odesláno Poskytovateli.

VIII. Ochrana osobních údajů a dat a informace o zpracování osobních údajů

a) Ochrana osobních údajů a dat

VIII.1 Při provozování služeb se Poskytovatel řídí zákonnými předpisy, zejména ustanoveními na ochranu spotřebitele, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), platnou právní úpravou stanovující pravidla při ochraně dat a mediálními zákony.

VIII.2 Provozovatel je registrován Úřadem na ochranu osobních údajů pod číslem 00066025/001. Provozovatel splňuje všechny zákonné požadavky na subjekty, které z povahy své činnosti shromažďují osobní údaje svých Uživatelů. Data jsou náležitě chráněna pomocí moderních prostředků výpočetní techniky proti útokům směřujícím k prolomení jejich ochrany.

VIII.3 Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: pohlaví, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

VIII.4 Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely provozu Aplikace. Není-li dohodnuto jinak, souhlasí uživatel se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku, není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.

VIII.5 Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Podrobnější informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže v části b) tohoto článku.

b) informace o zpracování osobních údajů

VIII.6 Provozovatel aplikace, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů společností CityPatrol s.r.o., se sídlem Loucká 3056/30, Znojmo 67181, IČO: 05800986, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 98091, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

VIII.7 Provozovatel shromažďuje pouze osobní údaje, které mu Uživatel dobrovolně poskytnul prostřednictvím Aplikace, a které byly uloženy přes vzdálenou správu na serverech společnosti [THINline s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 - Žižkov]. Provozovatel shromažďuje informace a osobní údaje uživatele Aplikace automaticky, a to za účelem provozu a zkvalitnění Aplikace a za účelem poskytnutí údajů potřebných pro realizaci pomoci, kdy osobní údaje Uživatele poskytne Provozovatel Zachránci, a to až po Výzvě od Oběti. Provozovatel je dále oprávněn poskytnout údaje Uživatele v případě, kdy je o to požádán orgány činnými v trestním řízení či při plnění zákonné oznamovací povinnosti, stanovené mu právními předpisy.

VIII.8 Uživatel instalací Aplikace uděluje Provozovateli výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a užitím shromážděných osobních údajů za účelem inovace svých produktů, zasílání marketingových materiálů, či nabízení produktů a služeb nebo pro další obchodní a marketingové účely Provozovatele a jiných subjektů, a rovněž s využitím svojí elektronické adresy k zasílání obchodních sdělení Provozovatelem a třetích stran. Nesouhlas se zasíláním e-mailových zpráv smí Uživatel vyjádřit odhlášením ze systému prostřednictvím možnosti k tomu poskytnuté v každé takové e-mailové zprávě. Uživatel smí zaslat svůj nesouhlas se zasíláním reklamních sdělení rovněž na e-mailovou adresu info@citypatrol.cz.

VIII.9 Provozovatel tímto Uživatele Aplikace: (1) informuje o shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů v rozsahu a pro účely, které jsou uvedeny výše; (2) informuje o skutečnosti, že osobní údaje mohou být poskytnuty státním orgánům, pokud Provozovateli tuto povinnost ukládá zákonná úprava, nebo jsou potřebné k podání trestního oznámení; (3) poučuje o skutečnosti, že své osobní údaje poskytnul a poskytuje dobrovolně, a že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele; rovněž na e-mailovou adresu info@citypatrol.cz. (4) informuje o jeho následujících právech:

a) Právo na informace (právem na informace se rozumí veškerá práva Uživatele obsažená v čl. 13 Nařízení; zejména se jedná o právo Uživatele na znalost totožnosti a kontaktních údajů Provozovatele a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje Uživatele Provozovatelem shromažďovány a zpracovávány);

b) Právo na přístup k osobním údajům (právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva Uživatele obsažená v čl. 15 Nařízení; zejména se jedná o právo Uživatele na získání potvrzení od Provozovatele, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje Uživatele zpracovávány);

c) Právo na opravu (právem na opravu se rozumí veškerá práva Uživatele obsažená v čl. 16 Nařízení, zejména pak právo na to, aby Provozovatel opravil bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se Uživatele týkají);

d) Právo na výmaz – být zapomenut (právem na výmaz se rozumí veškerá práva Uživatele obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo Uživatele, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu na požádání Uživatele vymazal osobní údaje Uživatele za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením);

e) Právo na omezení zpracování osobních údajů (právem na omezení zpracování osobních údajů se rozumí veškerá práva Uživatele obsažená v čl. 18 nařízení);

f) Právo na přenositelnost osobních údajů (právem na přenositelnost osobních údajů se rozumí veškerá práva Uživatele obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo Uživatele získat své osobní údaje, které poskytl Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu);

g) Právo vznést námitku (právem vznést námitku se rozumí veškerá práva Uživatele obsažená v čl. 21 nařízení).

VIII.10 Provozovatel Uživatele informuje i o dalších právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, např. o ustanovení § 21 tohoto zákona. Osobní údaje Uživatele jsou shromažďovány a zpracovávány přímo Provozovatelem. Osobní údaje uživatele jsou Provozovatelem zpracovávány a uchovávány za výše uvedených podmínek po dobu užívání Aplikace a dále maximálně 5 let po skončení užívání Aplikace.

VIII.11 Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla pro ochranu osobních údajů pozměnit či upravit, a to zejména s ohledem na vývoj platné legislativy a technologií.

IX. Vyhodnocování úspěšnosti

IX.1 Provozovatel provádí po každém využití tzv. nouzové Výzvy vyhodnocení úspěšnosti zásahu na základě zpětné vazby Oběti a Zachránců. Zpětná vazba je Uživatelem sdělována Provozovateli prostřednictvím zodpovězení dotazníkových otázek v Aplikaci do 48 hodin od vyvolání nouzové Výzvy. Odesláním formuláře je celá nouzová Výzva skončena.

IX.2 Takto získané informace slouží výhradně pro interní potřeby Provozovatele směřující ke zlepšování poskytované služby, případně jako podklad pro uplatnění náhrady škody za porušení povinností Uživatele nebo pro zablokování Uživatele a smazání jeho profilu a dat.

X. Závěrečná ustanovení

X.1 Stáhnutím Aplikace CityPatrol vyslovuje Uživatel souhlas se vším výše uvedeným, souhlasí se sdílením uvedených informací a bere na vědomí podmínky užívání aplikace.

X.2 Vzájemné vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších. V případě vzájemného rozporu mají obchodní podmínky přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku.

Tyto obchodní podmínky jsou platné 30.11.2019